இன்று ஆடி 11, ஹேவிளம்பி வருடம்.

சுப‌ முகூர்த்த‌ நாட்கள் (Subha Muhurtham) 2016

This Page shows the list of Subha Muhurtham Days or Best Wedding Dates of the Year 2016 in Tamil Calendar.

Please do read the notice at the bottom of this Subha Muhurtham Days or Best Wedding Dates List
வளர்பிறை முகூர்த்தங்கள்

ஜனவரி January

20 29

ஜனவரி 20, புதன்கிழமை; ஜனவரி 29, வெள்ளிக்கிழமை

பெப்ரவரி February

3 5 10 12 17 19 26


பெப்ரவரி 03, புதன்கிழமை; பெப்ரவரி 05, வெள்ளிக்கிழமை; பெப்ரவரி 10, புதன்கிழமை; பெப்ரவரி 12, வெள்ளிக்கிழமை; பெப்ரவரி 17, புதன்கிழமை; பெப்ரவரி 19, வெள்ளிக்கிழமை; பெப்ரவரி 26, வெள்ளிக்கிழமை

மார்ச் March

6 7 10 11 18 25


மார்ச் 06, ஞாயிற்றுக்கிழமை; மார்ச் 07, திங்கட்கிழமை; மார்ச் 10, வியாழக்கிழமை; மார்ச் 11, வெள்ளிக்கிழமை; மார்ச் 18, வெள்ளிக்கிழமை; மார்ச் 25, வெள்ளிக்கிழமை

ஏப்ரல் April

4 11 25 29


ஏப்ரல் 04, திங்கட்கிழமை; ஏப்ரல் 11, திங்கட்கிழமை; ஏப்ரல் 25, திங்கட்கிழமை; ஏப்ரல் 29, வெள்ளிக்கிழமை

மே May

2 4 9 11 12 19 26


மே 02, திங்கட்கிழமை; மே 04, புதன்கிழமை; மே 09 ,திங்கட்கிழமை; மே 11, புதன்கிழமை; மே 12, வியாழக்கிழமை; மே 19, வியாழக்கிழமை; மே 26, வியாழக்கிழமை

ஜூன் June

8 9 15 16 23 26


ஜூன் 08, புதன்கிழமை; ஜூன் 09, வியாழக்கிழமை; ஜூன் 15, புதன்கிழமை; ஜூன் 16, வியாழக்கிழமை; ஜூன் 23, வியாழக்கிழமை; ஜூன் 26, ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஜூலை July

6 10 11


ஜூலை 06, புதன்கிழமை; ஜூலை 10, ஞாயிற்றுக்கிழமை; ஜூலை 11, திங்கட்கிழமை

ஆகஸ்டு August

17 21 2229


ஆகஸ்டு 17, புதன்கிழமை; ஆகஸ்டு 21, ஞாயிற்றுக்கிழமை; ஆகஸ்டு 22, திங்கட்கிழமை; ஆகஸ்டு 29, திங்கட்கிழமை

செப்டம்பர் September

4 5 8 14 15


செப்டம்பர் 04, ஞாயிற்றுக்கிழமை; செப்டம்பர் 05, திங்கட்கிழமை; செப்டம்பர் 08, வியாழக்கிழமை; செப்டம்பர் 14, புதன்கிழமை; செப்டம்பர் 15, வியாழக்கிழமை

அக்டோபர் October

28


அக்டோபர் 28, வெள்ளிக்கிழமை

நவம்பர் November

2 4 6 7 9 11 20 27


நவம்பர் 02, புதன்கிழமை; நவம்பர் 04, வெள்ளிக்கிழமை; நவம்பர் 06, ஞாயிற்றுக்கிழமை; நவம்பர் 07, திங்கட்கிழமை; நவம்பர் 09, புதன்கிழமை; நவம்பர் 11, வெள்ளிக்கிழமை;
நவம்பர் 20, ஞாயிற்றுக்கிழமை; நவம்பர் 27, ஞாயிற்றுக்கிழமை

டிசம்பர் December

1 4 5 9


டிசம்பர் 01, வியாழக்கிழமை; டிசம்பர் 04, ஞாயிற்றுக்கிழமை; டிசம்பர் 05, திங்கட்கிழமை; டிசம்பர் 09, வெள்ளிக்கிழமைNotice The wedding dates (subha muhurtham dates) mentioned above are based on the tamil calendar. Kindly consult an astrologer before proposing your wedding date. Astrologers suggest wedding days depending on the individual's birth details, which may not be available here. Please do follow the astrologer that'll be the exact one and the good day for you.