இன்று ஆடி 11, ஹேவிளம்பி வருடம்.

அமாவாஸ்யை தினங்கள் 2016

ஜனவரி January

9

ஜனவரி 19, திங்கள்; ஜனவரி 9, சனிக்கிழமை

பெப்ரவரி February

78

பெப்ரவரி 7, ஞாயிறு
பெப்ரவரி 8, திங்கள்

மார்ச் March

8


மார்ச் 8, செவ்வாய்க்கிழமை

ஏப்ரல் April

6 7

ஏப்ரல் 6, புதன்கிழமை
ஏப்ரல் 7, வியாழன்

மே May

6

மே 6, வெள்ளி

ஜூன் June

4

ஜூன் 4, சனி

ஜூலை July

34

ஜூலை 3 ஞாயிறு
ஜூலை 4 திங்கள்

ஆகஸ்டு August

2


ஆகஸ்டு 2 செவ்வாய்

செப்டம்பர் September

1 30

செப்டம்பர் 1 வியாழன்
செப்டம்பர் 30 வெள்ளி

அக்டோபர் October

30

அக்டோபர் 30, ஞாயிறு

நவம்பர் November

29

நவம்பர் 29, செவ்வாய்

டிசம்பர் December

28


டிசம்பர் 28, புதன்